• Søk i dette nettstedet
  • hjem-Ampux AS
  • Kontakt-Ampux AS
  • Sitemap-Ampux AS
Ampux

Salgs- og leveringsbetingelser pr. 1.3.2013.

Generelt

Følgende salgsbetingelser er utarbeidet i samsvar med Standard salgsbetingelser fra Forbrukerombudet og gjelder for alle tilbud, salg og leveranser fra Ampux as med mindre annet er skriftlig avtalt mellom Ampux as, heretter kalt «selger», og sykehus, institusjon, firma eller privatperson over 18 år, heretter kalt «kjøper». Salgsbetingelsene foreligger bare på norsk.

Priser

Alle priser er i norske kroner og oppgis både med og uten merverdiavgift (MVA). Prisene kan endres uten varsel, men pris angitt på kjøpstidspunktet er bindende for selger med mindre et klart forbehold er angitt og skriftlig avtale inngått mellom kjøper og selger på kjøpstidspunktet. For enkelte produkter kan endringer i leverandørpriser, valutakurser, toll, skatter og avgifter gjøre forbehold om prisendring fram til levering nødvendig.

Leveringstid

Produkter på lager leveres samme eller påfølgende uke. Produkter som ikke er på lager vil bli anskaffet eller produsert så snart som mulig, og forventet leveringstid spesifisert i separat e-post. Produkter som fremstilles p.b.a. kundens spesifikasjoner vil bli utviklet og sendt så snart kunden aksepterer fremsatte løsningsforslag. Tid til frakt (1 – 4 dager) vil komme i tillegg. Dersom oppgitt leveringstid ikke kan aksepteres må dette meddeles selger innen rimelig tid. Selger aksepterer ikke erstatningsansvar som følge av avvik fra oppgitt leveringstid.

Betaling

Privatpersoner over 18 år betaler varer i nettbutikken via PayPal. Sykehus, institusjoner, firma og privatpersoner med avtale vil bli fakturert. Betaling skal da skje på angitt forfallsdato. Forfallsdato for sykehus og institusjoner er 30 dager, og  for firma og ev. privatpersoner med avtale 20 dager etter fakturadato. Fraktkostnader vil bli fakturert dersom det ikke foreligger avtale om noe annet. Det beregnes ingen gebyrer. For sen betaling ved kredittsalg vil medføre 2 purringer før kravet sendes til inkasso. Purregebyr og morarenter beregnes i.h.t. gjeldende satser. Selger forbeholder seg eiendomsretten til solgte varer inntil kjøpesum med ev. tillegg er betalt i sin helhet.

Forsendelse

Dersom ikke egenhendig levering finner sted, vil normalt Posten bli benyttet. Billigst mulig forsendelse vil bli tilstrebet slik at eksempelvis små og lette pakker kan bli sendt som brev med mindre kjøper ønsker noe annet. Kjøper kan også spesifisere ønsket befrakter, men ev. merkostnader vil da bli belastet kjøperen.

Reklamasjon

Oppdages forhold som kan oppfattes som feil eller mangler ved et produkt eller en forsendelse, skal kjøperen innen rimelig tid etter at dette burde ha vært oppdaget, sende en skriftlig reklamasjon (e-post) til selger. Dersom forholdet ikke skyldes feilaktig bruk, ytre skader eller manglende vedlikehold, vil det bli lagt vekt på en omforent løsning som ev. kan omfatte en enkel utbedring hos kjøperen, tilbakesendelse for reparasjon eller bytte i et nytt produkt, avslag i pris eller at kjøpet heves. Selger skal ikke under noen omstendighet stå ansvarlig for et større beløp enn produktets salgspris og opprinnelige fraktkostnad.

Angrerett

For privatpersoner over 18 år gjelder bestemmelsene i angrerettloven. Ved hver forsendelse skal det ligge ved et skjema om angrerett og kjøperen kan gi selger skriftlig beskjed (ev. e-post) om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen er mottatt. Det henvises for øvrig til «Standard salgsbetingelser» fra Forbrukerombudet der bl.a. kjøper betaler kostnadene ved returforsendelse.

Erstatningsansvar

Selger aksepterer ikke noen form for erstatningsansvar for tap eller skade på ting eller personer som hevdes oppstått som følge av kjøpers bruk av et produkt fra Ampux as.

Force majeure

Ampux as er et lite firma, og uforutsette forhold som sykdom, personskade, brann, tyveri, herverk eller stor samfunnsuro kan gjøre det umulig å oppfylle en inngått salgsforpliktelse. Det samme gjelder når en ev. underleverandør er i samme situasjon. Også kjøper er berettiget til å oppheve en avtale når faktorer av nevnte karakter gjør oppfyllelsen umulig.
123movies